سلسله مباحث تفسیر آیات حج

 

 


سلسله‌مباحث تفسیر آیات حج


حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عبدالحسن افتخاریبخش اول: فایل‌ها صوتیقسمت اول:
قسمت دوم:
قسمت سوم:
قسمت چهارم:
قسمت پنجم:
قسمت ششم:
قسمت هفتم:
قسمت هشتم:
قسمت نهم: قسمت دهم: قسمت یازدهم:
قسمت دوازدهم:


 
قسمت سیزدهم:


 
 


قسمت چهاردهم:
 


قسمت پانزدهم:  


قسمت شانزدهم:
 


قسمت هفدهم:
 


قسمت هجدهم:
 


قسمت نوزدهم:
 


قسمت بیستم:
قسمت بیست‌ویکم:
 


قسمت بیست‌ودوم:
 


قسمت بیست‌وسوم:
 


قسمت بیست‌وچهارم:
 


قسمت بیست‌وپنجم:
 


قسمت بیست‌وششم:  


قسمت بیست‌وهفتم:
 


قسمت بیست‌وهشتم:
 


قسمت بیست‌ونهم:
 


قسمت سی‌ام:
بخش دوم: فایل‌ها تصویریسلسله‌مباحث تفسیر آیات حج، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عبدالحسن افتخاری، مقدمه، بخش اول
سلسله‌مباحث تفسیر آیات حج، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عبدالحسن افتخاری، مقدمه، بخش دوم
سلسله‌مباحث تفسیر آیات حج، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عبدالحسن افتخاری، مقدمه، بخش سوم
سلسله‌مباحث تفسیر آیات حج، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عبدالحسن افتخاری، جلسۀ اول


سورۀ مبارک حج، آیۀ 67 سلسله‌مباحث مباحث تفسیر آیات حج، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عبدالحسن افتخاری، جلسۀ دوم


سورۀ مبارک حج، آیات 34-35


 


 سلسله‌مباحث تفسیر آیات حج، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عبدالحسن افتخاری، جلسۀ سوم


سورۀ مبارک حج، آیات 34-35، بخش دوم
سلسله‌مباحث تفسیر آیات حج، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عبدالحسن افتخاری، جلسۀ چهارم


سورۀ مبارک حج، آیات 27-29  


 


 


این بخش در دست تکمیل می‌باشد ...


 


 

 

 


| شناسه مطلب: 105840نظرات کاربران