خدیجه، همسر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله

سعادت واقعی انسان و شرط پویایی جوامع بشری در سایه شناخت و کارآمد کـردن سـیره اولیـای الهـی است. پر آشکار است که سیره اولیای الهـی بـه ویـژه اهـل بیـت خانـدان وحـی علیهم السلام بـه عنـوان مـتقن تـرین آموزه های تربیتـی و اساسـی تـرین مؤلفـه در فرهنـگ اسلامی است. شناخت واقعیـتهـای زنـدگی آنـان و بهــره گیــری از روش و مــنش و رفتــار و گفتارشــان میتواند زمینه های تعالی و سـعادت واقعـی انسـان را فراهم سازد، از این رو پژوهش در آثار اولیای الهی بـه ویژه جستجو در احوال خاندان پاک نبـوت کـه در دامان پر مهر آنان کاملترین انسانها پرورش یافته انـد.

کتاب خدیجه همسر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله جهت استفاده همکاران حوزه حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری جهت مسابقه فرهنگی معرفی شده است.


 


کتاب خدیجه همسر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله
نظرات کاربران